API.Models.CenterPageModel API.Models.CenterPageModel

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์

จากนโยบายของ ปตท. ที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2537 ได้อาสาปลูกป่า 1 ล้านไร่ ทั่วประเทศ ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จากผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตลอด 25 ปี ในการฟื้นฟูป่าทั่วประเทศกว่า 1 ล้านไร่ ปตท. ได้พัฒนาต่อยอดและจัดตั้ง “สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.” ดำเนินภารกิจในการฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเพื่อดูแลป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากการดำเนินงานของ ปตท. ที่ช่วยฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้แก่ประเทศกว่า 1 ล้านไร่แล้ว ยังได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ด้านการจัดการป่าจากประสบการณ์จริงในการดำเนินโครงการ และเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ รวมถึงแสดงผลสำเร็จเผยแพร่ สู่สาธารณชน ปตท. จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทั้งหมด 3 แห่ง โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งโครงการ “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี” จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นบนที่ดินของ ปตท. อีก 2 แห่ง ได้แก่ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” จ.กรุงเทพฯ และ “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” จ.ระยอง

โดยในปี 2557 สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ได้รับมอบหมายเข้ามาพัฒนาที่ดินในพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง และเลือกพื้นที่จำนวน 351.35 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ การพักผ่อนหย่อนใจ โดยคำนึงถึงการออกแบบการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โดยเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติให้น้อยที่สุด โดยพัฒนาเป็นพื้นที่รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินโครงการปลูกป่าฯ 1 ล้านไร่ ทั่วประเทศของ ปตท.

จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” ภายใต้แนวคิดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการป่าครบวงจร เป็นพื้นที่สาธิตการปลูกป่าและวิจัยการฟื้นฟูป่าหลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออกและพันธุ์ไม้หายากของไทย รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าและระบบนิเวศป่าไม้ ให้แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ที่สำคัญของภาคตะวันออก โดยศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดศูนย์ฯเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 และได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  

 

หลักเกณฑ์การจองเข้าเยี่ยมชมศูนย์
1. ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  เปิดทำการวันอังคาร – วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์)  
2. ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถจองเยี่ยมชมผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://learningcenter.pttreforestation.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทำการ /
3. เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกลับ  เพื่อยืนยันการจองเยี่ยมชม ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนการเข้าเยี่ยมชม
4. สามารถยกเลิกการจอง ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยดำเนินการยกเลิกการจองกับเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 09 8283 1857 เท่านั้น
5. มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
   5.1 ผู้เยี่ยมชมทุกท่าน ต้องแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าเยี่ยมชม
   5.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้
   5.3 ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถอยู่ภายในพื้นที่ได้ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง

 

 

 

 

 
จุดไฮไลท์
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: pttrfi@pttplc.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-5373354
รับข่าวสาร
© 2021 PTT Public Company Limited . All Rights Reserved
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้